gabinety stomatologiczne

1736,11€
(bez 23% podatku)

gabinety stomatologiczne

967,29€
(bez 23% podatku)

przemysł mechaniczny

1899,97€
(bez 23% podatku)

przemysł mechaniczny

744,23€
(bez 23% podatku)

przemysł mechaniczny

1899,97€
(bez 23% podatku)

przemysł mechaniczny

1325,85€
(bez 23% podatku)

przemysł mechaniczny

1134,73€
(bez 23% podatku)

przemysł mechaniczny

933,35€
(bez 23% podatku)

przemysł elektroniczny

13308,52€
(bez 23% podatku)

przemysł elektroniczny

6608,73€

przemysł elektroniczny

5584,73€

przemysł elektroniczny

1777,51€
(bez 23% podatku)